iQ Studio iQ Studio

انیمیشن فنی

این انیمیشن فنی جریان هوا در تونل برای قسمتی از پرزنتیشن کارکرد فن ها در تونل  برای سازمان کنترل ترافیک تهیه شده

به اشتراک گذاری

پروژه را به اشتراک بگذارید :

انیمیشن

این انیمیشن فنی جریان هوا در تونل برای قسمتی از پرزنتیشن کارکرد فن ها در تونل برای سازمان کنترل ترافیک تهیه شده